Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

Ziomeczek
Ziomeczek
6937 4b0f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Ziomeczek
Najcięższe walki toczą się w głowie..!
— ..
Ziomeczek
7373 33a4 500
Ziomeczek
7372 29c9 500
Ziomeczek
7371 6cb0 500
Ziomeczek
7370 898b 500
Ziomeczek
7369 cd32 500
Ziomeczek
7368 4279 500
Ziomeczek
..każdy ma jakieś tajemnice i każdy przed czymś ucieka..
Ziomeczek
Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie?
Ziomeczek
Za każdym razem kiedy znajdujesz się na pasach myślisz tylko o tym, aby w końcu pierdolnął Cię ten jebany samochód. Przyznaj
Ziomeczek
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania..
3371 ca58

brunewkirk:

ashohlee2:

Beauty is timeless. Left a photo from 1979, Right a photo in the same dress over 30 years later

Meryl is… *sighs in devotion* Meryl
❤️

Reposted fromimposwin imposwin viaitmeansnothing itmeansnothing
Ziomeczek

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromoutoflove outoflove viaitmeansnothing itmeansnothing

November 21 2017

0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess viajunior13 junior13
Ziomeczek
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasziiiz sziiiz
Ziomeczek

November 19 2017

3566 f805

me everywhere

Ziomeczek
Thevan and the raven monster by ptitvinc
Reposted fromcorvax corvax viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl