Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

Ziomeczek
5534 96ef 500
Reposted fromrudgierd rudgierd
Ziomeczek
Ziomeczek
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahash hash
Ziomeczek

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaxvcth xvcth
Ziomeczek
Ziomeczek
Ziomeczek
Tymczasowy spadek nastroju to nie najgorsze, co może nas czekać. O wiele gorzej dzieje się, gdy zaczynamy wierzyć w to, co myślimy.
— Małgorzata Ohme
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
Ziomeczek
Dynamic and Beautiful Mountains
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialyken lyken
Ziomeczek
Ziomeczek
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
Ziomeczek
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
Ziomeczek
5324 feb1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaverdantforce verdantforce
Ziomeczek
5088 46fe 500
Ziomeczek
4512 400b
Reposted fromGIFer GIFer viaverdantforce verdantforce
Ziomeczek
Reposted fromFlau Flau viacarmenluna carmenluna
Ziomeczek
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa viaverdantforce verdantforce
Ziomeczek
Ziomeczek
4551 4dbf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
Ziomeczek
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Ziomeczek
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl